• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 18개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200626 20100120 세인이앤티(주) 부산광역시 사상구 감전천로 *** *********** ***** 폐수 처리업
20200625 20060721 (주)우주엔비텍 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 ** *********** ***** 폐수 처리업
20200514 20010129 (주)오성산업 부산광역시 사상구 낙동대로1002번길 ** *********** ***** 폐수 처리업
20200422 20040511 선일종합수처리(주) 대구광역시 서구 와룡로90길 ** *********** ***** 폐수 처리업
20200325 20120702 서진산업 경상남도 양산시 산막공단남7길 ** *********** ***** 폐수 처리업
20200118 20160108 삼안환경(주) 부산광역시 사하구 감천항로 ** *********** ***** 폐수 처리업
20200114 19950509 (주)삼정개발 부산광역시 사하구 보덕포1길 ***** *********** ***** 폐수 처리업
20200114 20030404 인바이오텍(주) 경기도 안산시 상록구 ********** ** ******** ***** 폐수 처리업
20191228 20190620 (주)에코시티서울 서울특별시 성동구 가람길 **** ********************* *********** ***** 폐수 처리업
20191128 20160219 평길그린워터 부산광역시 사하구 감천항로 *** *********** ***** 폐수 처리업
20190911 20020612 씨더블유테크 주식회사 부산광역시 사상구 낙동대로916번길 ** *********** ***** 폐수 처리업
20190613 20050922 주영테크(주) 충청남도 아산시 실옥로 ****** *********** ***** 폐수 처리업
20190423 19911014 이경이앤씨(주) 인천광역시 서구 중봉대로286번길 ** *********** ***** 폐수 처리업
20190328 20011210 (주)수진산업 부산광역시 사상구 낙동대로1338번길 ** *********** 051 30***** 폐수 처리업
20190306 19991215 (주)삼원 덕포지점 부산광역시 사상구 사상로375번길 ** *********** 051 30***** 폐수 처리업
20190306 20111109 대구염색산업단지관리공단 공동폐수1처리장 대구광역시 서구 염색공단천로19길 * *********** 05335***** 폐수 처리업
20190306 19941228 (주)제일환경 대구광역시 달서구 성서로67안길 ** *********** 05358***** 폐수 처리업
20190306 (주)그린워터텍 인천광역시 서구 중봉대로376번길 ** *********** 03257***** 폐수 처리업