• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 2개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20220422 20150109 (주)우리요 전라북도 전주시 완산구 ************ *** ************ ******* ****** *************** ***** 가전 상품권 컴퓨터/사무용품
20220422 20120118 에이치케이 블루오션 (HK blue ocean) 서울특별시 구로구 천왕동 ******** ********* ********************* ******* ****** ******* ***** 가전 상품권 컴퓨터/사무용품