• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 423개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200703 20200603 신우상사 주식회사 경기도 이천시 백사면 ********* ****** ***** 기타 인쇄업
20200701 20100604 (주)신일인더스 경기도 김포시 대곶면 ****************** ***** ************* **** ***** 기타 인쇄업
20200630 20200625 세진케미칼 경기도 광주시 도척면 ********* ** ***** 기타 인쇄업
20200627 20180725 (주)청운 경기도 여주시 산북면 ********** ****** ***** 기타 인쇄업
20200617 20020826 (주)서림 경기도 김포시 대곶면 ********* *** ****** ***** 기타 인쇄업
20200616 20090324 일진화학 경기도 포천시 가산면 ********** ** ***** 기타 인쇄업
20200613 20170306 대림산업 경기도 화성시 비봉면 ************ ***** ***** 기타 인쇄업
20200605 20200603 (주)유성피앤디 경기도 이천시 백사면 ********************* ****** ***** 기타 인쇄업
20200529 20160805 (주)유상 경기도 안산시 단원구 ***************** ** *********** ***** 기타 인쇄업
20200527 20160623 (주)성수기전 경기도 안산시 단원구 ********* *** *********** ***** 기타 인쇄업
20200527 20170417 ㈜신영이노텍 충청남도 천안시 동남구 ********* ********** *** ***** 기타 인쇄업
20200522 20130708 주식회사 티에이솔루션 경기도 화성시 향남읍 ********* ****** ***** 기타 인쇄업
20200520 20190917 (주)일진글로팩 경기도 이천시 호법면 ************ ****** ***** 기타 인쇄업
20200513 20100706 제이피앤피 경기도 광주시 초월읍 ************ ***** ***** 기타 인쇄업
20200505 20011130 (주)교학사 서울특별시 금천구 가산디지털1로 ** *********** ***** 기타 인쇄업
20200425 20130909 (주)일신지앤엠 경기도 광주시 옥토골길 ***** *********** ***** 기타 인쇄업
20200425 20061128 진흥산업 경기도 광주시 도척면 ********* ****** ***** 기타 인쇄업
20200423 20180316 주식회사 진산 경기도 이천시 마장면 ****************** *** ***** 기타 인쇄업
20200422 20200420 성경산업 부산광역시 사상구 삼덕로89번길 ** *********** ***** 기타 인쇄업
20200415 20200317 진흥산업 경기도 광주시 도척면 ********* ****** ***** 기타 인쇄업