• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 411개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20191212 20151103 완창데칼(주) 경기도 포천시 화현면 ********* ***** **** ******** ***** 기타 인쇄업
20191211 20160616 성은특수포장 경기도 광주시 곤지암읍 ************ ****** ***** 기타 인쇄업
20191211 20091021 포일테크 경기도 광주시 곤지암읍 ********************* ** ***** 기타 인쇄업
20191211 20090828 (주)성이팩 경기도 광주시 곤지암읍 ********* *** ***** 기타 인쇄업
20191211 20170728 다드림플러스 경기도 광주시 초월읍 ************ ******* ***** 기타 인쇄업
20191211 20000816 애니코산업 경기도 광주시 광남안로 ***** *********** ***** 기타 인쇄업
20191211 20161012 에스엠팩 경기도 광주시 초월읍 ****************** *** ***** 기타 인쇄업
20191211 20170116 (주)명성포장 경기도 광주시 초월읍 ****************** *** ***** 기타 인쇄업
20191211 20100701 그린씨앤텍(주) 경기도 광주시 초월읍 ************ **** ***** 기타 인쇄업
20191211 20120214 엔-에이치 경기도 광주시 초월읍 ********* *** ***** 기타 인쇄업
20191211 20081224 (주)삼우화학 경기도 광주시 초월읍 ********* ** ***** 기타 인쇄업
20191211 20160929 화성산업 경기도 포천시 신북면 ********* ***** ***** 기타 인쇄업
20191210 20110405 동덕포장공업사 경상남도 김해시 한림면 ********* *********** ***** 기타 인쇄업
20191210 20150502 태성테크 경기도 광주시 목동길34번길 ** ******** ***** 기타 인쇄업
20191210 20180529 연우팩 경기도 광주시 초월읍 ******************** **** ***** 기타 인쇄업
20191210 20171204 (주)정명하이텍 경기도 광주시 초월읍 ********* *** ***** 기타 인쇄업
20191210 20180427 (주)삼영팩 경기도 광주시 초월읍 ****************** ***** ***** 기타 인쇄업
20191210 20130902 (주)대진피앤씨 경기도 광주시 초월읍 ********* ***** ***** 기타 인쇄업
20191210 20110422 남영화학 경기도 광주시 곤지암읍 ********* *** ***** 기타 인쇄업
20191210 20110920 청운 경기도 광주시 곤지암읍 ********* ** **** ******** ***** 기타 인쇄업