• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 1,666개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20191121 20191119 성장알앤디파트너 서울특별시 강남구 논현로79길 *** ****************** ****** *********** ***** 목재수입유통업
20191121 20191119 주식회사 에스피에너지 전라북도 군산시 외항로 **** ************** ***** 목재수입유통업
20191121 20191119 (주)한성글로벌 부산광역시 강서구 미음국제4로 ** *********** ***** 목재수입유통업
20191121 20191119 (주)금호창호 부산광역시 강서구 울만로25번길 ***** ************ ***** 목재수입유통업
20191120 20181224 주식회사 에너콤 서울특별시 서초구 서초중앙로 *** ****************** ******* *********** ***** 목재수입유통업
20191120 20150428 (주)한라 서울특별시 송파구 올림픽로 **** ********************* *********** ***** 목재수입유통업
20191119 20171124 동양특수목재(주) 부산광역시 사하구 다대로 *** *********** ***** 목재수입유통업
20191119 20180528 *** 경기도 남양주시 진접읍 ********* *************** ********* *************** ***** 목재수입유통업
20191116 20191112 *** 경기도 성남시 분당구 ********************* *** *************** ****** *********** ***** 목재수입유통업
20191115 20160419 (주)뿌리와 열매 충청북도 청주시 청원구 ********* *************** *** ***** 목재수입유통업
20191114 20151105 우드코리아(주) 경상남도 양산시 동면 ************* ** ***** 목재수입유통업
20191113 20131206 *** 경기도 성남시 분당구 ****************** ** *********** ***** 목재수입유통업
20191113 20191111 *** 부산광역시 사상구 낙동대로 **** ************ *********** ***** 목재수입유통업
20191109 20191107 김한섭 부산광역시 강서구 맥도강변길 *** ************ ***** 목재수입유통업
20191109 20191107 *** 부산광역시 강서구 가달1로 ** *********** ***** 목재수입유통업
20191108 20191106 *** 경기도 남양주시 진건읍 ************************ ****** ***** 목재수입유통업
20191108 20191106 (주)뿌리와 열매 충청북도 청주시 청원구 ********* *************** *** ***** 목재수입유통업
20191108 20170411 *** 경기도 남양주시 진건읍 ************************ ****** ***** 목재수입유통업
20191107 20150616 한아지앤비(주) 서울특별시 서초구 서초동 ************ ***** 목재수입유통업
20191106 20181130 *** 부산광역시 강서구 녹산산단381로12번길 ** *********** ***** 목재수입유통업