• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 1,666개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20191211 20171208 *** 인천광역시 연수구 먼우금로 *** *********** **************** ***** 목재수입유통업
20191211 20131120 (주)엘앤케이 인천광역시 서구 정서진로 ** *********** ***** 목재수입유통업
20191211 20191007 (주)골드웨이트레이딩 부산광역시 중구 중앙대로 *** *************** **** ******** *************** ***** 목재수입유통업
20191210 20131204 (주)케이원목재 부산광역시 사하구 신산로 *** *********** ***** 목재수입유통업
20191207 20171026 지비트레이드(GB TRADE) 서울특별시 마포구 큰우물로 *** **** ****** *********** ************* ***** 목재수입유통업
20191207 20171117 (주)골드플레이트 서울특별시 서초구 논현로 *** **** *********** ***** 목재수입유통업
20191206 20131116 (주)주목 인천광역시 서구 중봉대로393번길 *** *********** ***** 목재수입유통업
20191206 20191204 예랑차콜 부산광역시 기장군 정관읍 ********** ** ***** 목재수입유통업
20191206 20191204 (주)렉스 경기도 포천시 가산면 ****************** ******* **** ***** 목재수입유통업
20191206 20191204 창대미즈(주) 서울특별시 강서구 양천로 **** *************** ****** *********** ***** 목재수입유통업
20191206 20191202 엠에코에너지(주) 전라북도 정읍시 공단1길 ** *********** ***** 목재수입유통업
20191204 20191202 한국에스에스(주) 경상남도 창원시 마산회원구 **************** *** *********** ***** 목재수입유통업
20191204 20191202 (주)엔케이 충청북도 괴산군 괴산읍 **************** ***** ********************* ***** 목재수입유통업
20191203 20131024 *** 충청남도 논산시 부적면 *************** ** ***** 목재수입유통업
20191203 20191129 *** 경상북도 구미시 고아읍 ********* *** ***** 목재수입유통업
20191130 20141113 성우산업(주) 서울특별시 마포구 양화로 **** ******* *********** ************* ***** 목재수입유통업
20191130 20140902 (주)한영펠릿월드 서울특별시 마포구 마포대로4다길 *** ****** *********** ************************* ***** 목재수입유통업
20191130 20150915 주식회사 에너셀인터내셔날 서울특별시 서초구 강남대로 **** **** *********** ***** 목재수입유통업
20191130 20191128 *** 경기도 의왕시 내손중앙6길 *** **** **** *********** **************** ***** 목재수입유통업
20191126 20191121 (주)에스비아이 어쏘시에이트 경기도 양평군 강하면 ********* ****** ***** 목재수입유통업