• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 175,234개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20191212 20170703 석돌농장 대구광역시 달성군 하빈면 ********* *********** ***** 가축사육업
20191212 20090508 장성농장 울산광역시 중구 유곡동 ********* ***** 가축사육업
20191212 20080722 갑을축산 울산광역시 중구 길촌길 ***** *********** ***** 가축사육업
20191212 20090216 길촌한우농장 울산광역시 중구 길촌길 *** *********** ***** 가축사육업
20191212 20050216 산하농장 울산광역시 북구 산하길 ** *********** ***** 가축사육업
20191212 20040524 성환농장 경기도 파주시 광탄면 ********* *********** ***** 가축사육업
20191212 20090408 진성목장 경기도 안성시 보개면 ********* ********* ***** 가축사육업
20191212 20050531 일동목장 경기도 안성시 원곡면 ********* ******* ***** 가축사육업
20191212 20080506 운기목장 경기도 가평군 하면 ********* **** ***** 가축사육업
20191212 20050203 설악 흑돼지농장 경기도 가평군 설악면 ********* *** ***** 가축사육업
20191212 20080430 에덴농장 경기도 가평군 조종면 *************** *** ***** 가축사육업
20191212 20050722 유채목장 경기도 가평군 상면 ********* ******* ***** 가축사육업
20191212 20071018 초옥농원 경기도 가평군 청평면 *************** ** ***** 가축사육업
20191212 20100623 현수목장 경기도 가평군 상면 ***************** **** ***** 가축사육업
20191212 20090929 수천목장 경기도 가평군 상면 ********* ****** ***** 가축사육업
20191212 20050722 동해농장 경기도 가평군 조종면 ********************* ** ***** 가축사육업
20191212 20181220 승민목장 경기도 가평군 조종면 ********************* * ***** 가축사육업
20191212 20041012 웅추농장 경기도 가평군 북면 *************** ****** ***** 가축사육업
20191212 20130313 신동윤농장 강원도 원주시 부론면 ************ ** ***** 가축사육업
20191212 20040616 원일목장 강원도 원주시 소초면 *************** ****** ***** 가축사육업