• RSS
  • 북마크

업종별 신규 사업자 주소록

◆ 주소록 검색

업종 선택 지역 선택
사업자 상태 업데이트일 검색 ~
사업자 구분 전화번호 포함 여부
업체명 / 사업자명 검색
검색결과 : 7,626개 다운로드 : 셈플데이터
DB 업데이트일 영업개시일 업체/사업자명 주소지 전화번호 업종
20200704 20120403 대성식품 대구광역시 북구 팔달로27길 ****** *************** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20130610 (주)지에프코리아 인천광역시 부평구 경인로1009번길 ** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20110321 (주)대경미트 경기도 시흥시 신천로104번길 *** ************ **** ********* *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20190501 주식회사 우원미트 경기도 시흥시 신천로104번길 *** ************ **** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20191031 주식회사 마미 경상북도 영천시 화남면 ********* ***** **** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200326 (주)이조에프엔에스 서울특별시 송파구 성내천로 **** ***************** ********** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200508 (주)에이치와이스타일 서울특별시 송파구 중대로 *** ****** **** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 주식회사 근영푸드 충청남도 공주시 우성면 ************ ** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 상신 경기도 오산시 독산성로270번길 ** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 주식회사 벨코리아푸드 경기도 양주시 양주산성로 **** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 대영상사 경기도 김포시 대곶면 ************ ***** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 주식회사 네오파인즈 서울특별시 강남구 테헤란로52길 *** ********* ************ **** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 (주)고기날다 경상남도 김해시 김해대로2400번길 *** ****** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 (유)돈대돈 전라북도 완주군 소양면 ********* *** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 (주)세건 서울특별시 송파구 송이로31길 *** *************************** ****** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200704 20200702 가오곱창 서울특별시 마포구 양화로16길 ***** **** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200703 20131021 (주)이연에프엔씨 음성공장 충청북도 음성군 음성읍 ********* **** ***** 축산물유통전문판매업
20200703 20190305 (주)지오텍홀딩스 서울특별시 강남구 테헤란로83길 *** ************ ***** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200703 20200121 라도식품 전라남도 순천시 연동남3길 *** ************ **** *********** ***** 축산물유통전문판매업
20200703 20200401 농업회사법인 주식회사 홍성한우지애 충청남도 홍성군 홍성읍 ********* *** **** ***** 축산물유통전문판매업